Stadgar

Här är den första byordningen och de som var invalda i styrelsen 1970. Byordningens paragrafer gäller även i dag.

Byordning för Gamla Sofielunds Byalag i Malmö

§ 1 Ändamål
Gamla Sofielunds Byalag, stiftat den 16 oktober 1970, är en samman­slutning av invånare i Gamla Sofielund, som utgöres av området begrän­sat av gatorna Lönngatan, Lantmannagatan, Idunsgatan, Bragegatan och Nobelvägen.

Byalaget har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 2 Medlemsskap och avgifter
Var och en som är ägare till fastighet eller bosatt i Gamla Sofieiund kan efter byrådets godkännande vinna inträde i byalaget. Medlem erlägger en årsavgift som beslutas vid ordinarie byastämma.

§3 Byråd
Byalagets angelägenheter handhaves av ett byråd, bestående av en ålder­man och fyra ordinarie byråd samt två byrådsersättare. Åldermannen väljes på ett år, byråden och ersättarna på två år. Varje år avgår halva antalet byråd och ersättare. Åldermannen är ordförande i såväl stämman som i byrådet.

Byrådet utser inom sig åldermans ersättare, präntare och punghållare. Åldermannen åligger att sammankalla till stämma, byråd och övriga sammankomster samt att leda förhandlingarna, att väl bevaka byalagets angelägenheter, att å byalagets vägnar underteckna alla skrivelser. Ålder­mans ersättare övertar i åldermannens frånvaro dennes åligganden.

Präntaren åligger att vid stämma, byråd och övriga sammankomster föra anteckningar, att svara för alla skrivelser till och från byalaget.

Punghållaren åligger att lagenligt föra byalagets räkenskaper och förvalta dess medel, att handhava alla inkasseringar och verkställa alla av byrådet beslutade utbetalningar.

Byalagets räkenskaper avslutas för kalenderår.

Frågor inom byrådet avgöres genom röstning. Byrådet är beslutsmässigt om minst fyra byråd eller ersättare är närvarande. Vid lika röstetal äger åldermannen utslagsröst

§4 Byastämma
Ordinarie byastämma hålles årligen före mars månads utgång. Kallelse till byastämma utfärdas senast åtta dagar i förväg.

Vid ordinarie byastämma skall följande ärenden förekomma:

val av en justeringsman att jämte åldermannen justera stämmans anteckningar,

fråga om stämmans behöriga utlysande,

byrådets berättelse,

punggranskarnas berättelse,

fråga om ansvarsfrihet för byrådet,

val av ålderman,

val av byråd och ersättare,

val av punggranskare jämte ersättare,

handläggning av ärenden som av byrådet hänskjutits till stämman jämte övriga förslag och framställningar som väckts.

Val sker genom öppen omröstning. Vid lika röstetal äger åldermannen utslagsröst.

§5 Granskning
Punggranskarna äga när som helst tillgång till byalagets räkenskapshand­!ingar, vilka skall vara granskarna tillhanda senast den l februari.

Över verkställd granskning upprättas berättelse.

§6 Ordningsändring
Ändringar eller tillägg till dessa byordningar kunna göras på tvenne bya­stämmor, därav en ordinarie, med enkel majoritet.

§7 Byalagets upplösning
Beslut om byalagets upplösning kan fattas endast på tvenne byastämmor, därav en ordinarie, med enkel majoritet.

Vid ev. upplösning beslutar stämman om byalagets tillgångar.

Johan Silfverberg Ålderman

Ernst Björkman Åldermans ersättare

Gösta Andersson Punghållare

Sylvia Bäckdahl Byrådsersättare

Nils-Erik Serler Präntare

Ulla Nielsen Byråd

Gertrud Mårtensson Byrådsersättare

Malmö 1971